JUDr. Jana Čončolová

advokát Liptovský Mikuláš

Kontaktné informácie

telephone (+421) 0905 830 771
email janaconcolova(a)post.sk
address Štúrova 17
031 01 Liptovský Mikuláš
(budova Allianz
  S. Sporiteľňa)

Právne služby

Občianske právo

 • vypracovanie všetkých typov občiansko-právnych žalôb a návrhov, vypracovanie odvolaní, dovolaní, mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov
 • vypracovanie všetkých typov zmlúv / kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o pôžičke a výpožičke, nájomné a podnájomné zmluvy, sprostredkovateľské zmluvy a iné, formou autorizácie
  • vyhotovenie právnej analýzy daného právneho problému
  • komplexná poradenská činnosť

Obchodné právo

 • vypracovanie všetkých typov obchodno-právnych žalôb a návrhov / náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, zaplatenie dlhu, absolútna a relatívna neplatnosť právneho úkonu, žaloba o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, zriadenie a zrušenie vecného bremena/ vypracovanie odvolaní, dovolaní, mimoriadnych opravných prostriedkov, zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov
  • vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv
  • komplexná právna pomoc pri zakladaní a zrušení obchodných spoločností

Pracovné právo

 • komplexná právna pomoc vo veciach upravených Zákonníkom práce a súvisiacimi predpismy
 • vyhotovenie pracovno-právnych žalôb

Pozemkové právo

 • vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní, mimoriadnych opravných prostriedkov, zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov
 • vyhotovenie právnej analýzy daného právneho problému
 • poradenská činnosť

Správne právo

 • vypracovanie žalôb proti právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, vypracovanie odvolaní, dovolaní, mimoriadnych opravných prostriedkov, zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov
 • vyhotovenie právnej analýzy daného právneho problému
 • komplexná poradenská činnosť

Rodinné právo

 • vypracovanie žalôb a návrhov vo veci rozvodu manželstva, určenia, zvýšenia alebo zníženia výživného, úprava styku rodiča s dieťaťom, príspevok na výživu rozvedeného manžela, osvojenie a iné, vypracovanie odvolaní, dovolaní, mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov
 • vyhotovenie právnej analýzy daného právneho problému
 • poradenská činnosť

Priestupkové právo

 • zastupovanie v priestupkovom konaní
 • komplexná právna pomoc v priestupkových veciach

Výkon rozhodnutí, exekúcia

 • komplexná právna pomoc v exekučných veciach / vypracovanie návrhov na výkon rozhodnutia alebo exekúciu, námietky voči exekúcii, ostatné podania v exekučnom konaní
 • žaloba na vylúčenie veci z exekúcie a iné.